Przydatne informacje

  • Drukuj

naslonecznienie

Fotowoltaika - dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Fotowoltaika znajduje obecnie zastosowanie, mimo stosunkowo wysokich kosztów, w porównaniu z tzw. źródłami konwencjonalnymi, z dwóch głównych powodów: ekologicznych (wszędzie tam, gdzie ekologia ma większe znaczenie niż ekonomia), oraz praktycznych (promieniowanie słoneczne jest praktycznie wszędzie dostępne).

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest krzem, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W. Ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2 - 1,0 m². Ogniwa te, przede wszystkim, są stosowane w technice kosmicznej. Ich zaletami są bezobsługowość oraz duża żywotność, gwarantowana na 25 lat. Oprócz tego są stosowane jako źródło zasilania samodzielnych urządzeń np. boi sygnalizacyjnych, świateł drogowych itp. Zaczynają również docierać do budowli i budynków, zwłaszcza tych oddalonych od sieci energetycznych.

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są również w elektronice użytkowej (kalkulatory, lampy ogrodowe, oświetlanie znaków drogowych), zasilaniu układów telemetrycznych w stacjach pomiarowo rozliczeniowych gazu ziemnego, ropy naftowej oraz energii elektrycznej, zasilanie automatyki przemysłowej i pomiarowej, a także produkcji energii w pierwszych elektrowniach słonecznych. Ogniwa tego typu wykorzystywane są również w użytku domowym.

Fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój: Na koniec 2006 roku na całym świecie zainstalowano 1 581 MW paneli fotowoltaicznych a skumulowana moc wynosiła 6 890 MW. Pięć lat później w roku 2011 zainstalowane zostało aż 27 650 MW baterii słonecznych a moc skumulowana urosła do 67 350 MW. Liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych są Niemcy (24 700 MW mocy paneli słonecznych).

Fotowoltaika, jako dziedzina zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, za jakie w czasowej mikroskali zwykliśmy uważać Słońce, obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i należy przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości będzie coraz powszechniej stosowana.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotowoltaika

Dlaczego fotowoltaika ?


Ponad wszelką wątpliwość można potwierdzić tezę o olbrzymim potencjale technicznym odnawialnych zasobów energii w Polsce. Potencjał ten jest efektem korzystnego położenia geograficznego i klimatycznego Polski, dużego obszaru kraju (zróżnicowanie stref geograficznych, klimatycznych i możliwość „zbierania” rozproszonych zasobów energii z dużego obszaru) oraz form zagospodarowania przestrzeni (z przewagą korzystnego dla OZE rolniczego użytkowania przestrzeni) i stosunkowo niskiej gęstości zaludnienia (Potencjał energetyczny regionów Polski w zakresie OZE, Warszawa 2011)
Spośród technologii produkcji ciepła z rozproszonych instalacji OZE najlepiej opisany jest obecnie rynek energetyki słonecznej termicznej Rynek ten jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach rynków w Polsce. Wg corocznych badań sprzedaży instalacji słonecznych, prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej w r.2010 sprzedano na terytorium Polski ok.146 tys. m2 kolektorów słonecznych. Jest to wartość porównywalna z rokiem poprzednim 2009, kiedy sprzedaż wyniosła 144 tys. m2,(wzrost w stosunku do 2009 r. wynosi ponad 1%, natomiast wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych w lat. 2009/2008 wyniósł ponad 11%). Ogółem, na koniec 2010 r.
powierzchnia zainstalowana kolektorów słonecznych wynosiła 656 tys. m2 (ekwiwalent przeliczeniowy 460 MW mocy w siłowniach na paliwa kopalne). Na polskim rynku dominują instalacje do przygotowania ciepłej wody użytkowej (tego rodzaju aplikacje obejmują ok. 90% rynku) lub ogrzewania pomieszczeń (3% rynku) w domach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej, a także do celów rekreacyjnych, takich jak ogrzewanie basenów, prysznice itp. (ok.6 % rynku) i przemysłowych (1% rynku)
Stan wykorzystania energii słonecznej w poszczególnych regionach Polski nie zależy od natężenia promieniowania słonecznego, gdyż biorąc pod uwagę obszary skrajne pod wzgl. dopływu energii słonecznej, różnica pomiędzy nimi wynosi ok. 5%. Potencjał użycia systemów słonecznych w każdym z województw zależy przede wszystkim od świadomości ekologicznej mieszkańców, dostępności programów dotacji i obecności producentów oraz instalatorów systemów słonecznych. Woj. podkarpackie plasuje się w czołówce (3 miejsce w Polsce) pod względem instalacji słonecznych – aż 11,1% kolektorów jest zainstalowanych właśnie tutaj (dominują instalacje indywidualne). Podobnie wygląda sytuacja w zakresie pomp ciepła i kotłów na biomasę.
Biorąc pod uwagę wzrost cen energii elektrycznej i gazu, można przewidzieć wzrost zainteresowania instalacjami OZE, zwłaszcza wśród indywidualnych uczestników (cena prądu wzrosła w woj. o 160% w ciągu 10 lat, cena gazu o ponad 200%)
„Strategia rozwoju woj. podkarpackiego do 2020 roku” uwzględnia potrzebę podjęcia działań w kierunku budowy i rozbudowy infrastruktury związanej z energią odnawialną. Dokument jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, spowodowany rozwojem sektora gospodarczego i komunalnego, ograniczoną ilość zasobów kopalnych, a także zanieczyszczenie środowiska i przewidywane zmiany strukturalne sektora energetycznego. Odnawialne źródła energii mogą stanowić na Podkarpaciu istotny udział w bilansie energetycznej  poszcz. gmin.       Mogą przyczynić się również do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej strukturze energetycznej. Szczególnie dla rejonów dotkniętych bezrobociem, OZE stwarzają możliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy (Potencjał…, Warszawa 2011).